Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
News GPL-2.0 44% 389 35,458
Strings GPL-2.0
Project website www.scummvm.org
Project maintainers User avatar sev- User avatar mataniko User avatar rootfather User avatar criezy
Translation license GPL-2.0 Strings News
Languages 1
Source strings 880
Source words 60,263
Source characters 401,513
Hosted strings 880
Hosted words 60,263
Hosted characters 401,513
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

Help us test next ScummVM version
Βοηθείστε μας στις δοκιμές για την επόμενη έκδοση του ScummVM
10 days ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

It has been almost a year since the last release of ScummVM. We have made a truly tremendous number of changes, which you can read about in the [NEWS.md file](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-3/NEWS.md). We need your help to test this version!

Besides the [list of games to test before the release](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0), the most notable things to test are:

* UTF-32 support in the GUI, allowing for full Japanese and Korean translations. (Also, you are welcome to [help with translation into more languages](https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/)).
* Support for HiDPI (aka Retina) displays in the GUI. No more fuzzy fonts.
* A significant rewrite of the Nintendo DS port, bringing it up to date with the latest engines and features.
* 3D engines formerly part of ResidualVM. Games like _Grim Fandango_, _The Longest Journey_ and _Myst III: Exile_ need a playthrough.
* In total, 12 new engines and general changes to 24 more engines.

For running the games you will need the [latest stable build](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) of ScummVM. Then, load up some games and report issues in the [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/) and playthrough progress on [this forum post](https://forums.scummvm.org/viewtopic.php?f=1&t=16362) so we could keep track of the progress on [the Wiki](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0).
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία κυκλοφορία του ScummVM. Έχουμε κάνει πραγματικά ένα καταπληκτικό αριθμό αλλαγών, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο [αρχείο NEWS.md](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-3/NEWS.md). Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να δοκιμάσουμε τη νέα επερχόμενη έκδοση!

Εκτός από τη [λίστα παιχνιδιών προς δοκιμή πριν την κυκλοφορία](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0), τα πιο αξιοσημείωτα πράγματα για δοκιμή είναι:

* Υποστήριξη UTF-32 στο περιβάλλον διεπαφής (GUI), κάτι που επιτρέπει πλήρεις μεταφράσεις σε γλώσσες όπως Ιαπωνικά και Κορεάτικα. (Επίσης, είστε ευπρόσδεκτοί να [βοηθήσετε με την μετάφραση σε περισσότερες γλώσσες](https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/)).
* Υποστήριξη για HiDPI (γνωστές και ως Retina) οθόνες στο GUI. Τέρμα οι θολές ή πιξελιασμένες γραμματοσειρές.
* Σημαντική επανεγγραφή της μεταφοράς του ScummVM σε Nintendo DS, που αποκτά όλες τις τελευταίες μηχανές και δυνατότητες συγχρονίζοντάς το με τον κεντρικό κώδικα του ScummVM.
* Οι μηχανές 3D που ανήκαν προηγουμένως στο ResidualVM. Παιχνίδια όπως τα _Grim Fandango_, _The Longest Journey_ και _Myst III: Exile_ χρειάζονται δοκιμή παίζοντας τα από την αρχή ως το τέλος.
* Συνολικά, έχουμε 12 νέες μηχανές και γενικές αλλαγές σε άλλες 24 μηχανές.

Για να τρέξετε τα παιχνίδια θα χρειαστείτε την [πιο πρόσφατη ημερήσια σταθερή (stable) διανομή](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) του ScummVM. Έπειτα, φορτώστε κάποια παιχνίδια και υποβάλετε τις αναφορές σας για προβλήματα στον [ιστότοπο αναφοράς προβλημάτων (issue tracker)](https://bugs.scummvm.org/) και την πρόοδό σας στο παιχνίδι σε [αυτό το νήμα του forum](https://forums.scummvm.org/viewtopic.php?f=1&t=16362) ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο στο [Βικι μας](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0).
10 days ago
User avatar None

New strings to translate

ScummVM Website / NewsGreek

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / NewsGreek

Resource update 2 weeks ago
User avatar antoniou79

Translation changed

ScummVM Website / NewsGreek

Take off your tie and become a plumber!
Αλλάζουμε το όνομά μαΒγαλτε τη γραβάτα σας και γίνετε υδραυλικός!
3 weeks ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

After 5 years of active development, we are glad to finally announce the first MacroMind/Macromedia Director-based games to be supported.

Iskrich, a GSoC student, laid down the engine’s first lines of code, based on the initial reverse engineering efforts of fuzzie, which she wrote in Python as part of the _continuity_ project. Then, the work was continued by sev in 2017 when Lingo compiler development was started and stevenhoefel started adding Director 5-related code. In 2018, there was practically no development, but in 2019, moralrecordings made some advancements for Director 4. Finally, in 2020 and 2021, there was a big chunk of development, first by npjg and djsrv, then by sheep and djsrv, while rvanlaar set up a continuous integration buildbot for the project.

Long story short, after 3738 commits, we are now announcing support for Director 2-based titles such as _Spaceship Warlock_. Selected Director 3-based titles may work, and in particular, we support _L-ZONE_.

Grab your CDs and give these titles a go. We are also actively collecting info on any Director-based (and Shockwave) titles that we catalogue on [our Wiki](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Director/Games), so, please, help us with this task.

We are actively working on deepening Director 3 compatibility, particularly the original _Journeyman Project_ and advancing with Director 4 support, having _Meet MediaBand_ and _Chop Suey_ as our primary test targets.

For running the games you will need the [latest daily build](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) of ScummVM. And as usual, if you see any issues, please file them in the [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).
Έπειτα από πέντα (5) χρόνια ενεργής ανάπτυξης, ανακοινώνουμε με χαρά ότι τα πρώτα από τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν με MacroMind/Macromedia Director υποστηρίζονται πλέον από το ScummVM.

Ο Iskrich, ένας σπουδαστής που συμμετείχε στο πρόγραμμα GSoC, έθεσε τις πρώτες γραμμές κώδικα για τη σχετική μηχανή, βασιζόμενος στην αρχική προσπάθεια ανάστροφης μηχανικής (reverse engineering) της fuzzie, την οποία υλοποίησε σε Python στα πλαίσια του πρότζεκτ _continuity_. Αργότερα, το έργο συνεχίστηκε από τον sev το 2017, όταν ξεκίνησε η ανάπτυξη για τον μεταγλωττιστή Lingo (Lingo compiler) και ο stevenhoefel ξεκίνησε να προσθέτει κώδικα σχετικό με την Director 5. Το 2018, η ανάπτυξη ήταν πρακτικά ελάχιστη, αλλά το 2019, ο moralrecordings έκανε κάποιες προόδους για την Director 4. Τελικά, το 2020 και το 2021, έγιναν σημαντικά άλματα στην ανάπτυξη, πρώτα από τους npjg και djsrv, και έπειτα από τους sheep και djsrv, ενώ παράλληλα ο rvanlaar εγκατέστησε ένα continuous integration buildbot (buildbot συνεχούς ενσωμάτωσης) για το πρότζεκτ.

Για να μην πολυλογούμε, κατόπιν 3738 υποβολών κώδικα (commits), ανακοινώνουμε πλέον την υποστήριξη για τίτλους βασιζόμενους στην Director 2, όπως το _Spaceship Warlock_. Κάποιοι επιλεγμένοι τίτλοι βασισμένοι στην Director 3 ενδέχεται επίσης να λειτουργούν, και συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε το _L-ZONE_.

Βρείτε τα CD σας και δοκιμάστε αυτούς τους τίτλους. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνουμε ενεργά πληροφορίες για τίτλους που βασίζονται σε Director (και σε Shockwave) τους οποίους καταγράφουμε στο [Βικι μας](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Director/Games), οπότε, παρακαλούμε, να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια.

Εργαζόμαστε ενεργά πάνω στην εμβάθυνση της συμβατότητας με την Director 3, ειδικά για το αρχικό _Journeyman Project_ και στην επέκταση της υποστήριξης για την Director 4, έχοντας τα _Meet MediaBand_ και _Chop Suey_ ως πρωταρχικούς στόχους μας για δοκιμές.

Για να τρέξετε τα παιχνίδια θα χρειαστείτε την [πιο πρόσφατη ημερήσια διανομή](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) του ScummVM. Και ως συνήθως, αν βρείτε προβλήματα, παρακαλούμε να τα υποβάλετε στον [ιστότοπο αναφοράς προβλημάτων (issue tracker)](https://bugs.scummvm.org/).
3 weeks ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

Early Macromedia Director titles are supported now
Έναρξη υποστήριξης για κάποιους από τους αρχικούς τίτλους σε Macromedia Director
3 weeks ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

Last year we [added support](https://www.scummvm.org/news/20200521/) for games from the Ultima series including [Ultima 8](https://www.scummvm.org/news/20200524/). Starting from the Ultima 8 engine, Origin Systems also created two other games in a quite different style: _Crusader: No Remorse_ and _Crusader: No Regret_.

We are happy to announce the first of these (Crusader: No Remorse) is now ready for testing in ScummVM. If you have a copy of this game and are ready to take on the World Economic Consortium, grab the [latest daily build](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) of ScummVM. If you see any issues, please file them in the [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).
Τον περασμένο χρόνο [προσθέσαμε υποστήριξη](https://www.scummvm.org/news/20200521/) για παιχνίδια από τη σειρά Ultima συμπεριλαμβανομένου του [Ultima 8](https://www.scummvm.org/news/20200524/). Βασιζόμενη στην μηχανή του Ultima 8, η Origin Systems δημιούργησαν επίσης δύο άλλα παιχνίδια σε αρκετά διαφορετικό στιλ, τα: _Crusader: No Remorse_ and _Crusader: No Regret_.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το πρώτο από αυτά (το Crusader: No Remorse) είναι πλέον έτοιμο για δημόσια δοκιμή με το ScummVM. Αν έχετε στην κατοχή σας το παιχνίδι και είστε έτοιμοι να τα βάλετε με το World Economic Consortium (Παγκόσμια Οικονομική Κοινοπραξία), πάρτε την [πρόσφατη ημερήσια διανομή](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) του ScummVM. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, παρακαλούμε να τα υποβάλετε στον [ιστότοπο αναφοράς προβλημάτων (issue tracker)](https://bugs.scummvm.org/).
3 weeks ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / NewsGreek

First, let me say welcome to the Resistance, Captain.
Αρχικά, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στην Αντίσταση, Καπετάνιε.
3 weeks ago
User avatar antoniou79

New translation

ScummVM Website / StringsGreek

Director Demos
Demos από Director
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity